Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Fort Altena: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in het kader van de overeenkomst handelend onder de rechtspersoon Fort Altena B.V., statutair gevestigd te Werkendam.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Fort Altena een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Fort Altena tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Fort Altena zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot de organisatie en facilitering van bedrijfscatering en/of een evenement, een en ander in de meest ruime zin des woords.
 5. Niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen: niet aan Fort Altena ondergeschikte zelfstandige derde partijen die zich in het kader van de overeenkomst jegens Fort Altena en ten behoeve van de opdrachtgever, hebben verbonden of zullen verbinden tot het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of de levering van zaken.
 6. Evenement: de gelegenheid op een bepaalde datum of op bepaalde data, ten aanzien waarvan Fort Altena zijn diensten verleent.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fort Altena en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering of totstandkoming waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Fort Altena (waaronder offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in een aanbod van Fort Altena, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van Fort Altena dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Fort Altena gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fort Altena niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Fort Altena, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fort Altena anders aangeeft. Fort Altena behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de opdrachtgever van de daartoe door Fort Altena verstrekte offerte, én, indien de overeenkomst voorziet in de organisatie van een evenement, één of meerdere daartoe door Fort Altena verstrekte schriftelijke overeenkomsten, waaronder een locatiecontract en/of complementerend contract begrepen kunnen zijn.
 7. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Optie op locatie

 1. Indien het aanbod van Fort Altena voorziet in de beschikbaarstelling van een accommodatie door Fort Altena in het kader van een door hem voor de opdrachtgever te organiseren evenement, en voordat de overeenkomst tot stand is gekomen, ten behoeve van de opdrachtgever een eerste optie tot reservering van die locatie heeft plaatsgevonden, kan Fort Altena die optie intrekken indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na een daartoe strekkend verzoek van Fort Altena te kennen heeft gegeven de reservering werkelijk gestand te doen. Fort Altena zal het bedoelde verzoek indienen bij de opdrachtgever indien een derde de betreffende locatie wenst te reserveren of daarop een optie wil nemen welke de beschikbaarheid van de locatie voor de opdrachtgever in de weg staat. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vervalt de bedoelde optie in elk geval indien 14 dagen zijn verstreken sinds de optie voor de opdrachtgever is geplaatst.
 2. Indien de opdrachtgever na een daartoe strekkend verzoek van Fort Altena te kennen heeft gegeven de reservering werkelijk gestand te doen, geldt de overeenkomst als tot stand gekomen, ook als het eventueel daartoe door Fort Altena te verstrekken locatiecontract nog niet door de opdrachtgever is ondertekend. In dat geval is de opdrachtgever op verzoek van Fort Altena evenwel gehouden het locatiecontract alsnog te ondertekenen.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

Overeengekomen termijnen waartoe Fort Altena zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden en waarbij uitstel nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet blijvend onmogelijk maakt, zoals termijnen betreffende de opbouw van een evenement en andere voorbereidende werkzaamheden, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Het verzuim van Fort Altena treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Fort Altena schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Fort Altena de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. In geval de overeenkomst na totstandkoming daarvan door de opdrachtgever wordt geannuleerd, maakt Fort Altena aanspraak op vergoeding van 100% van de gecontracteerde omzet.
 2. Indien is overeengekomen dat Fort Altena in het kader van een door hem voor de opdrachtgever georganiseerd evenement zou zorgdragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen van overheidswege, de benodigde vergunningen en/of ontheffingen onverhoopt niet worden verkregen en waardoor de overeenkomst dient te worden geannuleerd, maakt de opdrachtgever aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs, zonder dat Fort Altena jegens de opdrachtgever aansprakelijk is voor verdere schade.

ARTIKEL 6. | NIET-ONDERGESCHIKTE ZELFSTANDIGE HULPPERSONEN EN OVERIGE DERDEN

 1. Fort Altena richt zich uitsluitend op de organisatie en facilitering van bedrijfscatering en evenementen, voor de feitelijke uitvoering waarvan niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen door Fort Altena worden ingeschakeld. Koks, cateraars, sprekers, leveranciers van techniek en andere derden die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door Fort Altena worden ingeschakeld, zijn allen niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen van Fort Altena.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door Fort Altena bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen; zij kunnen, naast Fort Altena, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
 3. Het is mogelijk dat niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen die aldus in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Fort Altena worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Fort Altena gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Fort Altena spant zich in dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen prestaties door hen worden geleverd. Fort Altena is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
 5. Onder geen beding aanvaardt Fort Altena enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Fort Altena geschiedt.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De opdrachtgever is gehouden om alle door Fort Altena gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en op de eventueel daartoe door Fort Altena voorgeschreven wijze, aan Fort Altena te verschaffen. Fort Altena gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en bescheiden. Indien Fort Altena overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inlichtingen of bescheiden uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van Fort Altena worden aangemerkt en komt de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Voorts dient de opdrachtgever Fort Altena steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Fort Altena te optimaliseren.
 3. Indien overeengekomen is dat medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Fort Altena en dat zij alle medewerking verlenen en benodigde taken uitvoeren teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door Fort Altena mogelijk te maken.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fort Altena zijn verplichtingen of rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
 5. De opdrachtgever dient er, voor zover uitvoering van de overeenkomst op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie plaatsvindt, voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
  • –  de door Fort Altena tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de betreffende locatie toegang verkrijgen, de locatie vrij is van obstakels en zij de prestaties kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Fort Altena dit noodzakelijk acht, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot de uitvoering van de overeenkomst buiten de normale werkuren. Fort Altena zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
  • –  de toegangswegen tot de locatie vlak en berijdbaar zijn en geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken;
  • –  de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, aanvoer en afvoer van materieel en/of hulpmiddelen;
  • –  alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de overeenkomst worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 6. Indien ter gelegenheid van het optreden van artiesten tijdens het evenement, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, is het, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
 7. Fort Altena verplicht zich de hem opgedragen werkzaamheden en diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, doch hij aanvaardt, voor zover uit de aard of strekking van de overeenkomst niet onmiskenbaar een resultaatverplichting voortvloeit, geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.
 8. Afspraken tussen Fort Altena en de contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever binden de opdrachtgever. Is bij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst geen contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig of bereikbaar, dan wordt Fort Altena geacht, voor zover noodzakelijk, met instemming van de opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever op te treden en is hij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van de opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan Fort Altena te vergoeden.

Schade, verlies, diefstal, brandveiligheid en afbouw

 1. Indien de overeenkomst voorziet in de beschikbaarstelling van een accommodatie door Fort Altena in het kader van een door hem voor de opdrachtgever te organiseren evenement, staat de opdrachtgever ervoor in dat alle vanwege hem aanwezige gasten op het evenement, zich houden aan de huisregels van de betreffende locatie. Indien beschikbaar zullen deze huisregels voorafgaand aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Gebruik van vuur(werk) is niet toegestaan. Door of namens de opdrachtgever zelf ingebrachte materialen dienen brandwerend te zijn, voorzien te zijn van een certificaat van brandvoortplantingsklasse 1 of 2 (vanuit de fabriek geïmpregneerd) of een impregneercertificaat niet ouder dan vier dagen. Op verzoek van Fort Altena zal de opdrachtgever onverwijld aantonen dat de door hem ingebrachte materialen voldoen aan de vorenstaande voorwaarden.
 2. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vanwege hem aanwezige gasten op de accommodatie die Fort Altena beschikbaar heeft gesteld, waaronder schade aan de accommodatie zelf, de aldaar aanwezige goederen en diefstal of verlies daarvan, zowel welke in eigendom aan de locatiehouder, Fort Altena als aan niet- ondergeschikte zelfstandige hulppersonen toebehoren. De opdrachtgever is tevens hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vanwege hem aanwezige gasten op een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde locatie, aan goederen en diefstal of verlies daarvan, van welke goederen het eigendom toebehoort aan Fort Altena of niet- ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
 3. De opdrachtgever draagt na afloop van het evenement op de accommodatie die Fort Altena beschikbaar heeft gesteld, zorg voor de tijdige afbouw en het wegnemen van materialen die door of namens hem zijn ingebracht op of om de accommodatie, bij gebreke waarvan Fort Altena gerechtigd is deze materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te (doen) slaan, dan wel indien het afval betreft, deze voor rekening van de opdrachtgever te verwijderen. De daaruit voortvloeiende extra kosten voor in te zetten personeel en/of materieel, komen tevens voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING AANTAL GASTEN

 1. Indien en voor zover de in het kader van de overeenkomst (wat betreft bedrijfscatering, de organisatie van een evenement of anderszins) door de opdrachtgever verschuldigde prijs afhankelijk is van het aantal aanwezige gasten, kan de opdrachtgever het overeengekomen gastenaantal, met een maximum van 15%, wijzigen tot tien werkdagen vóór de overeengekomen dag van het evenement. In dat geval wordt de overeengekomen prijs gewijzigd naar evenredigheid van het nieuwe aantal gasten.
 2. Indien het overeengekomen aantal gasten binnen tien werkdagen vóór de overeengekomen dag van het evenement wordt verlaagd, wordt de overeengekomen prijs niet gewijzigd en gaat Fort Altena uit van het eerder bij hem bekende gastenaantal.
 3. Indien de opdrachtgever binnen tien werkdagen vóór de overeengekomen dag van het evenement verzoekt om het overeengekomen aantal gasten te verhogen, kan aan dat verzoek van de opdrachtgever gevolg worden gegeven, mits dit voor Fort Altena niet bezwaarlijk is. In geval Fort Altena het verzoek van de opdrachtgever aanvaardt, wordt de overeengekomen prijs gewijzigd naar evenredigheid van het nieuwe aantal gasten.
 4. Een (verzoek tot) wijziging van het overeengekomen aantal gasten door de opdrachtgever, dient per e-mail bij Fort Altena te worden ingediend.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, MEERWERK EN MEERVERBRUIK

 1. Het aanbod van Fort Altena vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Prijzen zijn gebaseerd op de bij totstandkoming van de overeenkomst bij Fort Altena bekende feiten en omstandigheden. Prijzen gelden als vast, doch onverminderd het bepaalde in volgende leden van dit artikel, én, indien en voor zover de in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever verschuldigde prijs afhankelijk is van het aantal aanwezige gasten, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel.
 2. Indien meer (catering)producten worden verbruikt dan vooraf uitdrukkelijk is begroot en overeengekomen, alsook in geval van uitloop van een evenement, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever doorberekend.
 3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Fort Altena zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor zijn rekening, tenzij Fort Altena de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Fort Altena zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals stijgingen van lonen van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen en prijsstijgingen van (catering)producten, is Fort Altena gerechtigd om deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is een consument gerechtigd de overeenkomst op grond van het bepaalde in de eerste zin van dit lid te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Fort Altena niet alsnog uitdrukkelijk aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
 6. Alle door Fort Altena vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

ARTIKEL 10. | BETALINGEN

 1. Fort Altena is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, met dien verstande dat indien de overeenkomst voorziet in de organisatie van een evenement door Fort Altena, de volgende betalingsregeling geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen:
  • de opdrachtgever is gehouden tot vooruitbetaling van 25% van de overeengekomen totaalprijs bij het aangaan van de overeenkomst;
  • vervolgens dient 50% van de overeengekomen totaalprijs te zijn voldaan drie maanden vóór aanvang van het evenement;
  • het restant dient te zijn voldaan twee weken vóór aanvang van het evenement.
   Indien het evenement plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dient 75% van de overeengekomen totaalprijs bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan en het restant twee weken vóór aanvang van het evenement. Indien het evenement plaatsvindt binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst, dient de volledige overeengekomen totaalprijs bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan.
 2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door Fort Altena voorgeschreven wijze.
 3. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
 4. Fort Altena is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, dient de opdrachtgever te betalen zonder beroep op verrekening of opschorting.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in en behoudt Fort Altena zich het recht op opschorting of ontbinding van de overeenkomst voor, zoals bedoeld in artikel 13. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 8. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Fort Altena om die redenen niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 11. | RECLAMES

 1. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Fort Altena onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan Fort Altena mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Fort Altena schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Fort Altena aan zijn verplichtingen ter zake heeft voldaan, de opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Fort Altena en Fort Altena niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtgever geleden schade.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Fort Altena te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken, is komen te vervallen.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Fort Altena is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Fort Altena door toedoen van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen of overige derden niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Fort Altena opgeschort.
 3. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Fort Altena bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Fort Altena is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Fort Altena ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door Fort Altena in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Fort Altena gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Fort Altena, tenzij de wet daaraan dwingend in de weg staat, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Fort Altena op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Fort Altena behoren te komen, de opdrachtgever ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Fort Altena ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Fort Altena de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Fort Altena, is Fort Altena nimmer aansprakelijk voor verlies en diefstal van en schade aan eigendommen van de opdrachtgever zelf of van vanwege de opdrachtgever aanwezige gasten op een evenement.
 2. Fort Altena is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Fort Altena is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Fort Altena in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fort Altena aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fort Altena toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Fort Altena aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Fort Altena te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Fort Altena hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Fort Altena ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Fort Altena is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Fort Altena betrekking heeft. Onder geen beding zal de aansprakelijkheid van Fort Altena meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Fort Altena afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Fort Altena dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Fort Altena van eventuele aanspraken van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen en overige derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever of aan vanwege de opdrachtgever op het evenement aanwezige gasten toerekenbaar is. Indien Fort Altena uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Fort Altena zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fort Altena, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fort Altena en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Fort Altena, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Fort Altena aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.