Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

1. Catering Lokaal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in het kader van de overeenkomst handelend onder de handelsnaam Catering Lokaal B.V., Catering Lokaal Holding B.V., Catering Lokaal at DWI B.V.,Catering Lokaal op het werk B.V., en/of Fort Altena B.V. allen gevestigd aan Tol 8, 4251 PX te Werkendam.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Catering Lokaal een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Catering Lokaal tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Catering Lokaal zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot de organisatie en facilitering van bedrijfscatering en/of een evenement, een en ander in de meest ruime zin des woords.
5. Niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen: niet aan Catering Lokaal ondergeschikte zelfstandige derde partijen die zich in het kader van de overeenkomst jegens Catering Lokaal en ten behoeve van de opdrachtgever, hebben verbonden of zullen verbinden tot het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of de levering van zaken.
6. Evenement: de gelegenheid op een bepaalde datum of op bepaalde data, ten aanzien waarvan Catering Lokaal zijn diensten verleent.
7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Catering Lokaal en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering of totstandkoming waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Catering Lokaal (waaronder offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in een aanbod van Catering Lokaal, binden hem niet.
3. Aan een aanbod van Catering Lokaal dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Catering Lokaal gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Catering Lokaal niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Catering Lokaal, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Catering Lokaal anders aangeeft. Catering Lokaal behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de opdrachtgever van de daartoe door Catering Lokaal verstrekte offerte, én, indien de overeenkomst voorziet in de organisatie van een evenement, één of meerdere daartoe door Catering Lokaal verstrekte schriftelijke overeenkomsten, waaronder een locatiecontract en/of complementerend contract begrepen kunnen zijn.
7. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Optie op locatie
8. Indien het aanbod van Catering Lokaal voorziet in de beschikbaarstelling van een accommodatie door Catering Lokaal in het kader van een door hem voor de opdrachtgever te organiseren evenement, en voordat de overeenkomst tot stand is gekomen, ten behoeve van de opdrachtgever een eerste optie tot reservering van die locatie heeft plaatsgevonden, kan Catering Lokaal die optie intrekken indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na een daartoe strekkend verzoek van Catering Lokaal te kennen heeft gegeven de reservering werkelijk gestand te doen. Catering Lokaal zal het bedoelde verzoek indienen bij de opdrachtgever indien een derde de betreffende locatie wenst te reserveren of daarop een optie wil nemen welke de beschikbaarheid van de locatie voor de opdrachtgever in de weg staat. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vervalt de bedoelde optie in elk geval indien 14 dagen zijn verstreken sinds de optie voor de opdrachtgever is geplaatst.
9. Indien de opdrachtgever na een daartoe strekkend verzoek van Catering Lokaal te kennen heeft gegeven de reservering werkelijk gestand te doen, geldt de overeenkomst als tot stand gekomen, ook als het eventueel daartoe door Catering Lokaal te verstrekken locatiecontract nog niet door de opdrachtgever is ondertekend. In dat geval is de opdrachtgever op verzoek van Catering Lokaal evenwel gehouden het locatiecontract alsnog te ondertekenen.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

Overeengekomen termijnen waartoe Catering Lokaal zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden en waarbij uitstel nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet blijvend onmogelijk maakt, zoals termijnen betreffende de opbouw van een evenement en andere voorbereidende werkzaamheden, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Het verzuim van Catering Lokaal treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Catering Lokaal schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Catering Lokaal de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

1. In geval de overeenkomst na totstandkoming daarvan door de opdrachtgever wordt geannuleerd, maakt Catering Lokaal aanspraak op vergoeding van 100% van de gecontracteerde omzet.
2. Indien is overeengekomen dat Catering Lokaal in het kader van een door hem voor de opdrachtgever georganiseerd evenement zou zorgdragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen van overheidswege, de benodigde vergunningen en/of ontheffingen onverhoopt niet worden verkregen en waardoor de overeenkomst dient te worden geannuleerd, maakt de opdrachtgever aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs, zonder dat Catering Lokaal jegens de opdrachtgever aansprakelijk is voor verdere schade.

ARTIKEL 6. | NIET-ONDERGESCHIKTE ZELFSTANDIGE HULPPERSONEN EN OVERIGE DERDEN

1. Catering Lokaal richt zich uitsluitend op de organisatie en facilitering van bedrijfscatering en evenementen, voor de feitelijke uitvoering waarvan niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen door Catering Lokaal worden ingeschakeld. Koks, cateraars, sprekers, leveranciers van techniek en andere derden die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door Catering Lokaal worden ingeschakeld, zijn allen niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen van Catering Lokaal.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door Catering Lokaal bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen; zij kunnen, naast Catering Lokaal, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
3. Het is mogelijk dat niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen die aldus in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Catering Lokaal worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Catering Lokaal gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4. Catering Lokaal spant zich in dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen prestaties door hen worden geleverd. Catering Lokaal is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
5. Onder geen beding aanvaardt Catering Lokaal enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Catering Lokaal geschiedt.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De opdrachtgever is gehouden om alle door Catering Lokaal gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en op de eventueel daartoe door Catering Lokaal voorgeschreven wijze, aan Catering Lokaal te verschaffen. Catering Lokaal gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en bescheiden. Indien Catering Lokaal overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inlichtingen of bescheiden uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van Catering Lokaal worden aangemerkt en komt de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.
2. Voorts dient de opdrachtgever Catering Lokaal steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Catering Lokaal te optimaliseren.
3. Indien overeengekomen is dat medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de opdrachtgever, dan wel
door de opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Catering Lokaal en dat zij alle medewerking verlenen en benodigde taken uitvoeren teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door Catering Lokaal mogelijk te maken.
4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Catering Lokaal zijn verplichtingen of rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
5. De opdrachtgever dient er, voor zover uitvoering van de overeenkomst op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie plaatsvindt, voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
– de door Catering Lokaal tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de betreffende locatie toegang verkrijgen, de locatie vrij is van obstakels en zij de prestaties kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Catering Lokaal dit noodzakelijk acht, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot de uitvoering van de overeenkomst buiten de normale werkuren. Catering Lokaal zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
– de toegangswegen tot de locatie vlak en berijdbaar zijn en geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken;
– de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, aanvoer en afvoer van materieel en/of hulpmiddelen;
– alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de overeenkomst worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
6. Indien ter gelegenheid van het optreden van artiesten tijdens het evenement, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, is het, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
7. Catering Lokaal verplicht zich de hem opgedragen werkzaamheden en diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, doch hij aanvaardt, voor zover uit de aard of strekking van de overeenkomst niet onmiskenbaar een resultaatverplichting voortvloeit, geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de
opdrachtgever beoogde resultaat.
8. Afspraken tussen Catering Lokaal en de contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever binden de opdrachtgever. Is bij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst geen contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig of bereikbaar, dan wordt Catering Lokaal geacht, voor zover noodzakelijk, met instemming van de opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever op te treden en is hij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van de opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan Catering Lokaal te vergoeden.

Schade, verlies, diefstal, brandveiligheid en afbouw
9. Indien de overeenkomst voorziet in de beschikbaarstelling van een accommodatie door Catering Lokaal in het kader van een door hem voor de opdrachtgever te organiseren evenement, staat de opdrachtgever ervoor in dat alle vanwege hem aanwezige gasten op het evenement, zich houden aan de huisregels van de betreffende locatie. Indien beschikbaar zullen deze huisregels voorafgaand aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Gebruik van vuur(werk) is niet toegestaan. Door of namens de opdrachtgever zelf ingebrachte materialen dienen brandwerend te zijn, voorzien te zijn van een
certificaat van brandvoortplantingsklasse 1 of 2 (vanuit de fabriek geïmpregneerd) of een impregneercertificaat niet ouder dan vier dagen. Op verzoek van Catering Lokaal zal de opdrachtgever onverwijld aantonen dat de door hem ingebrachte materialen voldoen aan de vorenstaande voorwaarden.
10. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vanwege hem aanwezige gasten op de accommodatie die Catering Lokaal beschikbaar heeft gesteld, waaronder schade aan de accommodatie zelf, de aldaar aanwezige goederen en diefstal of verlies daarvan, zowel welke in eigendom aan de locatiehouder, Catering Lokaal als aan niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen toebehoren. De opdrachtgever is tevens hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vanwege hem aanwezige gasten op een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde locatie, aan
goederen en diefstal of verlies daarvan, van welke goederen het eigendom toebehoort aan Catering Lokaal of nietondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
11. De opdrachtgever draagt na afloop van het evenement op de accommodatie die Catering Lokaal beschikbaar heeft gesteld, zorg voor de tijdige afbouw en het wegnemen van materialen die door of namens hem zijn ingebracht op of om de accommodatie, bij gebreke waarvan Catering Lokaal gerechtigd is deze materialen voor rekening en risico van de
opdrachtgever op te (doen) slaan, dan wel indien het afval betreft, deze voor rekening van de opdrachtgever te verwijderen. De daaruit voortvloeiende extra kosten voor in te zetten personeel en/of materieel, komen tevens voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING AANTAL GASTEN

1. Indien en voor zover de in het kader van de overeenkomst (wat betreft bedrijfscatering, de organisatie van een evenement of anderszins) door de opdrachtgever verschuldigde prijs afhankelijk is van het aantal aanwezige gasten, kan de opdrachtgever het overeengekomen gastenaantal, met een maximum van 15%, wijzigen tot tien werkdagen vóór de overeengekomen dag van het evenement. In dat geval wordt de overeengekomen prijs gewijzigd naar evenredigheid van het nieuwe aantal gasten.
2. Indien het overeengekomen aantal gasten binnen tien werkdagen vóór de overeengekomen dag van het evenement wordt verlaagd, wordt de overeengekomen prijs niet gewijzigd en gaat Catering Lokaal uit van het eerder bij hem bekende gastenaantal.
3. Indien de opdrachtgever binnen tien werkdagen vóór de overeengekomen dag van het evenement verzoekt om het overeengekomen aantal gasten te verhogen, kan aan dat verzoek van de opdrachtgever gevolg worden gegeven, mits dit voor Catering Lokaal niet bezwaarlijk is. In geval Catering Lokaal het verzoek van de opdrachtgever aanvaardt, wordt de overeengekomen prijs gewijzigd naar evenredigheid van het nieuwe aantal gasten.
4. Een (verzoek tot) wijziging van het overeengekomen aantal gasten door de opdrachtgever, dient per e-mail bij Catering Lokaal te worden ingediend.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, MEERWERK EN MEERVERBRUIK

1. Het aanbod van Catering Lokaal vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Prijzen zijn gebaseerd op de bij totstandkoming van de overeenkomst bij Catering Lokaal bekende feiten en omstandigheden. Prijzen gelden als vast, doch onverminderd het bepaalde in volgende leden van dit artikel, én, indien en voor zover de in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever verschuldigde prijs afhankelijk is van het aantal aanwezige gasten, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel.
2. Indien meer (catering)producten worden verbruikt dan vooraf uitdrukkelijk is begroot en overeengekomen, alsook in geval van uitloop van een evenement, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever doorberekend.
3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Catering Lokaal zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor zijn rekening, tenzij Catering Lokaal de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Catering Lokaal zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
5. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals stijgingen van lonen van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen en prijsstijgingen van (catering)producten, is Catering Lokaal gerechtigd om deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is een consument gerechtigd de overeenkomst op grond van het bepaalde in de eerste zin van dit lid te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en Catering Lokaal niet alsnog uitdrukkelijk aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
6. Alle door Catering Lokaal vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

ARTIKEL 10. | BETALINGEN

1. Catering Lokaal is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, met dien verstande dat indien de overeenkomst voorziet in de organisatie van een evenement door Catering Lokaal, de volgende betalingsregeling geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen:
– de opdrachtgever is gehouden tot vooruitbetaling van 25% van de overeengekomen totaalprijs bij het aangaan van de overeenkomst;
– vervolgens dient 50% van de overeengekomen totaalprijs te zijn voldaan drie maanden vóór aanvang van het evenement;
– het restant dient te zijn voldaan twee weken vóór aanvang van het evenement.
Indien het evenement plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dient 75% van de overeengekomen totaalprijs bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan en het restant twee weken vóór aanvang van het evenement. Indien het evenement plaatsvindt binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst, dient de volledige overeengekomen totaalprijs bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan.
2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door Catering Lokaal voorgeschreven wijze.
3. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
4. Catering Lokaal is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
5. Behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, dient de opdrachtgever te betalen zonder beroep op verrekening of opschorting.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in en behoudt Catering Lokaal zich het recht op opschorting of ontbinding van de overeenkomst voor, zoals bedoeld in artikel 13. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid
van consument.
7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
8. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Catering Lokaal om die redenen niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 11. | RECLAMES

1. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Catering Lokaal onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan Catering Lokaal mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Catering Lokaal schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Catering Lokaal aan zijn verplichtingen ter zake heeft voldaan, de opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Catering Lokaal en Catering Lokaal niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtgever geleden schade.
2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Catering Lokaal te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken, is komen te vervallen.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

1. Catering Lokaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij
daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Catering Lokaal door toedoen van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen of overige derden niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen.
2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Catering Lokaal opgeschort.
3. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Indien Catering Lokaal bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Catering Lokaal is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Catering Lokaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door Catering Lokaal in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Catering Lokaal gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is Catering Lokaal, tenzij de wet daaraan dwingend in de weg staat, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Catering Lokaal op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Catering Lokaal behoren te komen, de opdrachtgever ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Catering Lokaal ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Catering Lokaal de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Catering Lokaal, is Catering Lokaal nimmer aansprakelijk voor verlies en diefstal van en schade aan eigendommen van de opdrachtgever zelf of van vanwege de opdrachtgever aanwezige gasten op een evenement.
2. Catering Lokaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Catering Lokaal is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Catering Lokaal in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Catering Lokaal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Catering Lokaal toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
3. Mocht Catering Lokaal aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Catering Lokaal te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Catering Lokaal hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Catering Lokaal ter zake vervalt.
4. De aansprakelijkheid van Catering Lokaal is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Catering Lokaal betrekking heeft. Onder geen beding zal de aansprakelijkheid van Catering Lokaal meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Catering Lokaal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Catering Lokaal dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
5. De opdrachtgever vrijwaart Catering Lokaal van eventuele aanspraken van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen en overige derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever of aan vanwege de opdrachtgever op het evenement aanwezige gasten toerekenbaar is. Indien Catering Lokaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Catering Lokaal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Catering Lokaal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Catering Lokaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Catering Lokaal, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Catering Lokaal aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.